Anasayfa > Online Test > Uzakyol Vardiya Zabiti > Deniz Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri  - Deneme Sınavı 3 Cevap Anahtarı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Gemiadamları Deneme Sınavları


Sitemizde yayınlanan sorular öğrenci ders notlarından elde edilmiştir.  Gemiadamları Online  Sınavı (GOS)'nda bu soruların aynısı veya benzerlerinin çıkacağı kesinlik taşımamaktadır. Sitemiz  tamamen ücretsiz olup herhangi maddi kazanç beklenmemektedir. Bu sitenin yayınlanma amacı  gemiadamlarını sınava hazırlamak olmayıp mevcut bilgilerinin denetlemesini sağlamaktır. Soru ve cevapların doğruluğu hakkında herhangi bir mesuliyet kabul edilmez. 

Deniz Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri - Geçme Notu: 60


Deneme Sınavı - 3 / Cevap Anahtarı

1. Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir?
1) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar
2) Kılavuz ücretleri
3) Kurtarma yardım ücreti
4) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar
5) Fener ücreti

2. Aşağıdakilerden hangisi yükün güvertede taşınabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
1) Yükün konşimentoda “güverte yükü” olarak gösterilmesi
2) Yükün fiilen güvertede taşınması
3) Güverteye yüklemenin yükletenin muvafakatiyle olması
4) Konteyner olması
5) Dökme yük olması

3. Aşağıdakilerin hangisi “Gemi Sicili” ile ilgili değildir?
1) Resmi sicildir
2) Gemi adamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler
3) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır
4) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar
5) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler

4. Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez?
1) Soruşturma yapmak
2) Yeddi eminlik ve muhafaza görevi yapmak
3) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görev yapmak
4) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak
5) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak

5. Aşağıdakilerin hangisi “Kaptanın” özel hukuka ilişkin görev ve yetkilerine girmez?
1) Gemiye yüklenen yüke ilişkin konşimento ve manifestoları imzalamak
2) Gemisini denize, yola ve yüke elverişli kılmaz
3) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak
4) Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak
5) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek

6. Aşağıdakilerin hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir?
1) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge
2) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin belge
3) Yükün varma limanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahhüdü içeren belge
4) Yükü temsil eden bir belge
5) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge

7. Aşağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir?
1) Tehlike unsuru
2) İradilik unsuru
3) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören
4) Kurtarma yardım hizmeti
5) Faydalı ve başarılı sonuç unsuru

8. Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır?
1) Yükleten - gönderilen
2) Taşıtan – yükleten
3) Taşıtan - taşıyan
4) Taşıyan – gönderilen
5) Taşıyan – broker

9. Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir?
1) Eşya taşıma taahhüdü
2) Deniz yolu ile taşıma
3) Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması
4) Taşıyanın eşya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü
5) Taşımanın bir ücret (navlun) karşılığında yapılması

10. Aşağıdakilerin hangisi TTK md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir?
1) Malikin talebi
2) Kurtarılamayacak şekilde batması
3) Tamir kabul etmez hale gelmesi
4) Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi
5) Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi)

11. Aşağıdakilerin hangisi TTK md.973’e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir?
1) Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur.
2) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, deniz ödüncü ve gemi alacaklılarına, sorumludur.
3) Kaptan donatana, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.
4) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, yükletene, gönderilene, çarterer’e gemi adamlarına, Kurtarma ve Yardım alacaklısı ile Müşterek Avarya alacaklılarına karşı sorumludur.
5) Kaptan donatana, donatma iştirakinde müşterek donatanlara, taşıyana, taşıtana, Kurtarma ve Yardım ile Müşterek Avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karşı sorumludur.

12. Aşağıdakilerden hangisinin “Gemi Sicili”ne tescili mümkün olabilir?
1) Donanmaya ait yardımcı gemiler
2) Harp gemileri
3) Özel yatlar
4) Kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemileri
5) Kamu hizmetinde kullanılan kamu tüzel kişilerine ait gemiler

13. Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir?
1) Aşkın sigorta
2) Çifte sigorta
3) Güvenceli sigorta
4) Teşvik sigortası
5) Tedbir sigortası

14. Çatmada zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
1) 1 yıl
2) 2 yıl
3) 5 yıl
4) 3 yıl
5) 7 yıl

15. Denizde çalışma süresi günde kaç saattir?
1) 10
2) 8
3) 5
4) 12
5) 7

16. Denize Elverişlilik” belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?
1) Klass sörveyi tarihine kadar
2) Seferlik
3) Altı ay
4) Üç ay
5) Bir yıl

17. Denize Elverişlilik” belgesi olmayan veya süresi biten gemi ………………………………………
1) Hiçbir şekilde hareket edemez
2) Yük taşıyamaz
3) Yolcu taşıyamaz
4) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
5) Ticari faaliyette bulunamaz

18. Doğruyu bulunuz. Kıdem tazminatı her yıl için …………………………………………….
1) 45 gün
2) 60 gün
3) 30 gün
4) 15 gün
5) 90 gün tutarında ödenir

19. Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
1) Sınırsız
2) Sınırlı ayni
3) Sınırlı şahsi
4) Sınırsız ayni
5) Sorumluluğu yoktur

20. Donatanının gemi adamlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
1) Sınırsız
2) Sınırlı şahsi
3) Sınırlı ayni
4) Sınırsız şahsi
5) Sorumluluğu yoktur

Önceki Sayfaya Geri Dön - Deneme Sınavına Git